Skip to content
ॐ Welcome to Devshoppe , Worldwide Delivery , Paypal accepted , 100% Authentic Products
ॐ Welcome to Devshoppe, Worldwide Delivery , Paypal accepted , 100% Authentic Products
Shri Kartikeya Stotram in Sanskrit ( श्री कार्तिकेय स्तोत्रम् )

Shri Kartikeya Stotram in Sanskrit ( श्री कार्तिकेय स्तोत्रम् )

Shri Kartikeya Stotra is devoted to Lord Kartikeya, also known as Murugan , Skanda and Subramanya. Lord Kartikeya is son of Lord Shiva and brother of Lord Ganesha. Lord Kartikeya rides a peacock and wields a bow in battle.  Murugan is quintessentially brave, intelligent, and perfection personified because of which he is worshiped as the god of war and victory. He is also the brave leader of god’s forces and was created to destroy demons, symbolizing negative tendencies of human beings. Worship of Lord Murugan helps neutralize the malefic effects of Mars and brings health. Reciting Murugan stotram and prayers for Murugan is highly effective.

 Shri Kartikeya Stotra

स्कंद उवाच –

योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयोऽग्निनन्दनः।
स्कंदः कुमारः सेनानी स्वामी शंकरसंभवः॥१॥

गांगेयस्ताम्रचूडश्च ब्रह्मचारी शिखिध्वजः।
तारकारिरुमापुत्रः क्रोधारिश्च षडाननः॥२॥

शब्दब्रह्मसमुद्रश्च सिद्धः सारस्वतो गुहः।
सनत्कुमारो भगवान् भोगमोक्षफलप्रदः॥३॥

शरजन्मा गणाधीशः पूर्वजो मुक्तिमार्गकृत्।
सर्वागमप्रणेता च वांछितार्थप्रदर्शनः ॥४॥

अष्टाविंशतिनामानि मदीयानीति यः पठेत्।
प्रत्यूषं श्रद्धया युक्तो मूको वाचस्पतिर्भवेत् ॥५॥

महामंत्रमयानीति मम नामानुकीर्तनात्।
महाप्रज्ञामवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा ॥६॥

Previous article Shri Krishnashray Stotram in Sanskrit ( श्रीकृष्णाश्रयस्तोत्रम् )