Articles — Kannada

Shri Kalabhairava Ashtakam in Kannada ( ಕಾಲ ಭೈರವ ಅಷ್ಟಕಂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ )

Sep 21 2022 Tags: Ashtakam, Bhairav, Bhairavar, Kannada

Shri Kalabhairava Ashtakam in Kannada  || ಶ್ರೀ ಕಾಲಭೈರವಾಷ್ಟಕಮ್ || ಕಾಲ ಭೈರವ ಅಷ್ಟಕಂದೇವ ರಾಜ ಸೇವ್ಯ ಮಾನ ಪಾವನಂಗರಿ ಪಂಕಜಂವ್ಯಾಲ ಯಜ್ಞ ಸೂತ್ರ ಮಿಂದು ಶೇಖರಂ ಕೃಪಾಕರಮ್ನಾರದಾದಿ ಯೋಗಿ ವೃಂದ ವಂದಿತ ದಿಗಂಬರಂಕಾಶಿಕಾ ಪುರಾಧಿ ನಾಥ ಕಾಲಭೈರವ ಭಜೇಭಾನು ಕೋಟಿ ಭಾಸ್ವರಂ, ಭವಾಬ್ದಿ ತಾರಕಂ ಪರಂನೀಲಕಂಠ ಮೀಪ್ಸಿದಾತ ದಾಯಕಂ ತ್ರಿಲೋಚನಮ್ಕಾಲಕಾಲ ಮಂಬು ಜಾಕ್ಷ ಮಾಕ್ಷ ಶೂಲ ಮಕ್ಷರಂಕಾಶಿಕಾ ಪುರಾಧಿ ನಾದ ಕಾಲಭೈರಂ ಭಜೇಶೂಲ ತಂಗ ಪಾಶ ದಂಡ ಪಾಣಿ ಮಾಧಿ ಕಾರಣಂಶ್ಯಾಮ ಕಾಯ ಮಧಿ ದೇವ ಮಕ್ಷರಂ ನಿರಾಮಯಮ್ಭೀಮ ವಿಕ್ರಮಂ ಪ್ರಭುಂ ವಿಚಿತ್ರ ತಾಂಡವ ಪ್ರಿಯಂಕಾಶೀಕಾ ಪುರಾಧಿ ನಾದ ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇಭಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ದಾಯಕಂ ಪ್ರಶಾಸ್ತ ಚಾರು ವಿಗ್ರಹಂಭಕ್ತ ವತ್ಸಲಂ ಸ್ಥಿತಂ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕ ವಿಗ್ರಹಂವಿನಿಕ್ ಮಣನ್ಮ ಮನೋಜ್ಞ ಹೇಮ ಕಿಂಕಿಣಿ ಲಾಸ್ತ ಕಟೀಮ್ಕಾಶೀಕಾ ಪುರಾಧಿ ನಾಧ ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇಧರ್ಮ ಸೇತು ಪಾಲಕಂ ತ್ವಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ನಾಶಕಂಕರ್ಮ ಪಾಶ ಮೋಚಕಂ ಸುಶರ್ಮ ದಾಯಕಂ ವಿಭುಮ್ಸ್ವರ್ಣ ವರ್ಣ ಶೇಷ ಪಾಶ...

Read More

Download our mobile app today !

To add this product to your wish list you must

Sign In or Create an Account

Back to the top