Shri Kalabhairava Ashtakam in Kannada ( ಕಾಲ ಭೈರವ ಅಷ್ಟಕಂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ )

Sep 21 2022 Tags: Ashtakam, Bhairav, Bhairavar, Kannada

Shri Kalabhairava Ashtakam in Kannada 

|| ಶ್ರೀ ಕಾಲಭೈರವಾಷ್ಟಕಮ್ ||

ಕಾಲ ಭೈರವ ಅಷ್ಟಕಂ

ದೇವ ರಾಜ ಸೇವ್ಯ ಮಾನ ಪಾವನಂಗರಿ ಪಂಕಜಂ

ವ್ಯಾಲ ಯಜ್ಞ ಸೂತ್ರ ಮಿಂದು ಶೇಖರಂ ಕೃಪಾಕರಮ್

ನಾರದಾದಿ ಯೋಗಿ ವೃಂದ ವಂದಿತ ದಿಗಂಬರಂ

ಕಾಶಿಕಾ ಪುರಾಧಿ ನಾಥ ಕಾಲಭೈರವ ಭಜೇ

ಭಾನು ಕೋಟಿ ಭಾಸ್ವರಂ, ಭವಾಬ್ದಿ ತಾರಕಂ ಪರಂ

ನೀಲಕಂಠ ಮೀಪ್ಸಿದಾತ ದಾಯಕಂ ತ್ರಿಲೋಚನಮ್

ಕಾಲಕಾಲ ಮಂಬು ಜಾಕ್ಷ ಮಾಕ್ಷ ಶೂಲ ಮಕ್ಷರಂ

ಕಾಶಿಕಾ ಪುರಾಧಿ ನಾದ ಕಾಲಭೈರಂ ಭಜೇ

ಶೂಲ ತಂಗ ಪಾಶ ದಂಡ ಪಾಣಿ ಮಾಧಿ ಕಾರಣಂ

ಶ್ಯಾಮ ಕಾಯ ಮಧಿ ದೇವ ಮಕ್ಷರಂ ನಿರಾಮಯಮ್

ಭೀಮ ವಿಕ್ರಮಂ ಪ್ರಭುಂ ವಿಚಿತ್ರ ತಾಂಡವ ಪ್ರಿಯಂ

ಕಾಶೀಕಾ ಪುರಾಧಿ ನಾದ ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ

ಭಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ದಾಯಕಂ ಪ್ರಶಾಸ್ತ ಚಾರು ವಿಗ್ರಹಂ

ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲಂ ಸ್ಥಿತಂ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕ ವಿಗ್ರಹಂ

ವಿನಿಕ್ ಮಣನ್ಮ ಮನೋಜ್ಞ ಹೇಮ ಕಿಂಕಿಣಿ ಲಾಸ್ತ ಕಟೀಮ್

ಕಾಶೀಕಾ ಪುರಾಧಿ ನಾಧ ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ

ಧರ್ಮ ಸೇತು ಪಾಲಕಂ ತ್ವಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ನಾಶಕಂ

ಕರ್ಮ ಪಾಶ ಮೋಚಕಂ ಸುಶರ್ಮ ದಾಯಕಂ ವಿಭುಮ್

ಸ್ವರ್ಣ ವರ್ಣ ಶೇಷ ಪಾಶ ಶೋಭಿತಾಂಗ ಮಂಡಲಂ

ಕಾಶಿಕಾ ಪುರಾಧಿ ನಾಥ ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ

ರತ್ನ ಪಾದುಕಾ ಪ್ರಬಾಭಿ ರಾಮ ಪಾದ ಯುಗಮುಕಂ

ನಿತ್ಯ ಮತ್ಮ ತೀಯ ಮಿಷ್ಟ ದೈವತಂ ನಿರಂಜನಮ್

ಮೃತ್ಯು ದರ್ಪ ನಾಶನಂ ಕರಾಳ ದಂಷ್ಟ್ರ ಮೋಕ್ಷಣಂ

ಕಾಶಿಕಾ ಪುರಾಧಿ ನಾಥ ಕಾಲಭೈರಂ ಭಜೇ

ಅಟ್ಟಹಾಸ ಬಿನ್ನ ಪದ್ಮ ಜಾಣಂಡ ಕೋಶ ಸಂತತೀಮ್

ದೃಷ್ಟಿ ಪಾತ ನಷ್ಟ ಪಾಪ ಜಲ ಮಾಗ್ರ ಶಸನಮ್

ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿ ದಾಯಕಂ ಕಪಾಲ ಮಾಲಿಕನ್ದರಂ

ಕಾಶಿಕಾ ಪುರಾಧಿ ನಾಥ ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ

ಭೂತ ಸಂಗ ನಾಯಕಂ ವಿಶಾಲ ಕೀರ್ತಿ ದಾಯಕಂ

ಕಾಶಿ ವಾಸ ಲೋಕ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಶೋಧಕಂ ವಿಭುಮ್

ನೀತಿ ಮಾರ್ಗ ಕೋವಿಧಂ ಪುರಾತನಂ ಜಗತ್‌ಪತಿಂ

ಕಾಶಿಕಾ ಪುರಾಧಿ ನಾಥ ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ

ಕಾಲಭೈರವಷ್ಟಕಂ ಪಾಠಂತಿ ಯೇ ಮನೋಹರಂ

ಜ್ಞಾನ ಮುಕ್ತಿ ಸಾಧನಂ ವಿಚಿತ್ರ ಪುಣ್ಯ ವರ್ಧನಮ್

ಶೋಕ ಮೋಹ ದೈನ್ಯ ಲೋಭ ಕೋಪ ತಾಪ ನಾಶನಂ

ತೇ ಪ್ರಯಾಂತಿ ಕಾಲಭೈರವಾಂಗಿರಿ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಧ್ರುವಮ್

|| ಸಂಪೂರ್ಣಮ್‌ ||

Related Posts← Older Posts Newer Posts →

Download our mobile app today !

To add this product to your wish list you must

Sign In or Create an Account

Back to the top
Global Shipping We deliver all around Globe
Easy Returns No questions asked 7 days return policy
Secure Checkout 100% Secure Payment Gateway
Paypal Accepted Pay for your orders through Paypal