Shri Brihaspati Stotram from Skanda Purana in Sanskrit

Aug 07 2020 Tags: Brihaspati, Guru, Jupiter, Navagraha, sanskrit, stotram

Shri Brihaspati also known as Brahmanaspati or Planet Jupiter is the guru of Devas and is praised in many hymns of Rig Veda. Shri Brihaspati is described of yellow or golden color and holding a stick, a lotus and his beads. Jupiter symbolizes knowledge, love and spirituality. The day of Jupiter is Thursday and gemstone is Sapphire. Dhanu Rashi and Meena Rashi are ruled by Brihaspati or planet Jupiter. According to Shiva Purana, Brihaspati is the son of Rishi Angirasa and Surupa. The consort of Lord Guru has 3 wives – Tara, Shuba and Mamata. Brihaspati is Lord of three nakshatras – Punarvasu (Punartham or Punarpoosam), Vishakha or Visakam and Purva Bhadrapada or Poorattadhi. Brihaspati performed penance on the banks of Prabhas Tirtha to appease Lord Shiva. Shiva pleased with his penance gave him the position of Devaguru ie teacher of devas. The mount of Lord Guru is Elephant. Shri Brihaspati stotram has been taken from Skanda Purana. Recitation of Shri Brihaspati stotram strengthens weak Brihaspati in horoscope.

अथ श्री बृहस्पति स्तोत्रम् 

विनियोगः :-
ॐ अस्य श्रीबृहस्पति स्तोत्रस्य गृत्समद् ऋषिः, अनुष्टुपछन्दः,
बृहस्पतिः देवता, श्रीबृहस्पति प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः।।

 

गुरुर्बुहस्पतिर्जीवः सुराचार्यो विदांवरः।
वागीशो धिषणो दीर्घश्मश्रुः पीताम्बरो युवा।।१
सुधादृष्टिः ग्रहाधीशो ग्रहपीडापहारकः।
दयाकरः सौम्य मूर्तिः सुराज़: कुङ्कमद्युतिः।।२
लोकपूज्यो लोकगुरुर्नीतिज्ञो नीतिकारकः।
तारापतिश्च अङ्गिरसो वेद वैद्य पितामहः।।३
भक्तया बृहस्पतिस्मृत्वा नामानि एतानि यः पठेत्।
आरोगी बलवान् श्रीमान् पुत्रवान् स भवेन्नरः।।४
जीवेद् वर्षशतं मर्त्यः पापं नश्यति तत्क्षणात्।
यः पूजयेद् गुरु दिने पीतगन्धा अक्षताम्बरैः।।५
पुष्पदीपोपहारैश्च पूजयित्वा वरं बृहस्पतिम्।
ब्राह्मणान् भोजयित्वा च पीडा शान्ति:भवेद्गुरोः।।६
।।इति श्री स्कन्दपुराणे बृहस्पतिः स्तोत्रम्।।

Related Posts← Older Posts Newer Posts →

Download our mobile app today !

To add this product to your wish list you must

Sign In or Create an Account

Back to the top
Global Shipping We deliver all around Globe
Easy Returns No questions asked 7 days return policy
Secure Checkout 100% Secure Payment Gateway
Paypal Accepted Pay for your orders through Paypal