Skip to content
ॐ Welcome to Devshoppe , Worldwide Delivery , Paypal accepted , 100% Authentic Products
ॐ Welcome to Devshoppe, Worldwide Delivery , Paypal accepted , 100% Authentic Products
Sri Karthikeya Pragya Vivardhana Stotram in Sanskrit   ( श्री कार्तिकेय प्रज्ञाविवर्धन स्तोत्र )

Sri Karthikeya Pragya Vivardhana Stotram in Sanskrit ( श्री कार्तिकेय प्रज्ञाविवर्धन स्तोत्र )

Sri Karthikeya Pragya Vivardhana Stotram in Sanskrit has been described in a book named Rudrayamal Tantra. This hymn has been composed on Lord Kartikeya. Lord Kartikeya is son of Lord Shiva and mata Parvati. The names of Lord Kartikeya have been described in this stotram. This hymn is very impressive. In South India, Kartikeya is famous by the name “Subramanya”. By reading or listening to Shri Kartikeya Pragya Vardhan Stotram, you get knowledge, wisdom, intelligence and courage.

Kartikeya pragya vivardhan stotram

॥ श्री कार्तिकेय प्रज्ञाविवर्धन स्तोत्र 

योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयोऽग्निनंदनः ।
स्कंदः कुमारः सेनानीः स्वामी शंकरसंभवः ॥१॥
गांगेयस्ताम्रचूडश्च ब्रह्मचारी शिखिध्वजः ।
तारकारिरुमापुत्रः क्रौंचारिश्च षडाननः ॥२॥
शब्दब्रह्मसमुद्रश्च सिद्धः सारस्वतो गुहः ।
सनत्कुमारो भगवान् भोगमोक्षफलप्रदः ॥३॥
शरजन्मा गणाधीश पूर्वजो मुक्तिमार्गकृत् ।
सर्वागमप्रणेता च वांच्छितार्थप्रदर्शनः ॥४॥
अष्टाविंशतिनामानि मदीयानीति यः पठेत् ।
प्रत्यूषं श्रद्धया युक्तो मूको वाचस्पतिर्भवेत् ॥५॥
महामंत्रमयानीति मम नामानुकीर्तनम् ।
महाप्रज्ञामवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा ॥६॥
॥ इति श्रीरुद्रयामले प्रज्ञाविवर्धनाख्यं श्रीमत्कार्तिकेयस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

Previous article Eka Shloki Bhagavatam ( एकश्लोकी भागवतम् )
Next article Shri Dhanvantri Stotram in Sanskrit ( श्री धन्वंतरि स्तोत्रम्‌ )