Articles — Bhairavar

Shri Kalabhairava Ashtakam in Kannada ( ಕಾಲ ಭೈರವ ಅಷ್ಟಕಂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ )

Sep 21 2022 Tags: Ashtakam, Bhairav, Bhairavar, Kannada

Shri Kalabhairava Ashtakam in Kannada  || ಶ್ರೀ ಕಾಲಭೈರವಾಷ್ಟಕಮ್ || ಕಾಲ ಭೈರವ ಅಷ್ಟಕಂದೇವ ರಾಜ ಸೇವ್ಯ ಮಾನ ಪಾವನಂಗರಿ ಪಂಕಜಂವ್ಯಾಲ ಯಜ್ಞ ಸೂತ್ರ ಮಿಂದು ಶೇಖರಂ ಕೃಪಾಕರಮ್ನಾರದಾದಿ ಯೋಗಿ ವೃಂದ ವಂದಿತ ದಿಗಂಬರಂಕಾಶಿಕಾ ಪುರಾಧಿ ನಾಥ ಕಾಲಭೈರವ ಭಜೇಭಾನು ಕೋಟಿ ಭಾಸ್ವರಂ, ಭವಾಬ್ದಿ ತಾರಕಂ ಪರಂನೀಲಕಂಠ ಮೀಪ್ಸಿದಾತ ದಾಯಕಂ ತ್ರಿಲೋಚನಮ್ಕಾಲಕಾಲ ಮಂಬು ಜಾಕ್ಷ ಮಾಕ್ಷ ಶೂಲ ಮಕ್ಷರಂಕಾಶಿಕಾ ಪುರಾಧಿ ನಾದ ಕಾಲಭೈರಂ ಭಜೇಶೂಲ ತಂಗ ಪಾಶ ದಂಡ ಪಾಣಿ ಮಾಧಿ ಕಾರಣಂಶ್ಯಾಮ ಕಾಯ ಮಧಿ ದೇವ ಮಕ್ಷರಂ ನಿರಾಮಯಮ್ಭೀಮ ವಿಕ್ರಮಂ ಪ್ರಭುಂ ವಿಚಿತ್ರ ತಾಂಡವ ಪ್ರಿಯಂಕಾಶೀಕಾ ಪುರಾಧಿ ನಾದ ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇಭಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ದಾಯಕಂ ಪ್ರಶಾಸ್ತ ಚಾರು ವಿಗ್ರಹಂಭಕ್ತ ವತ್ಸಲಂ ಸ್ಥಿತಂ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕ ವಿಗ್ರಹಂವಿನಿಕ್ ಮಣನ್ಮ ಮನೋಜ್ಞ ಹೇಮ ಕಿಂಕಿಣಿ ಲಾಸ್ತ ಕಟೀಮ್ಕಾಶೀಕಾ ಪುರಾಧಿ ನಾಧ ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇಧರ್ಮ ಸೇತು ಪಾಲಕಂ ತ್ವಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ನಾಶಕಂಕರ್ಮ ಪಾಶ ಮೋಚಕಂ ಸುಶರ್ಮ ದಾಯಕಂ ವಿಭುಮ್ಸ್ವರ್ಣ ವರ್ಣ ಶೇಷ ಪಾಶ...

Read More

Lord Bhairava

Aug 26 2022 Tags: Bhairav, Bhairavar, Deity

Lord Bhairav is an fierce incarnation of Lord Shiva.The term Bhairava means "Terrific". He is often depicted with frowning, angry eyes and sharp, tiger's teeth and flaming hair, stark naked except for garlands of skulls and a coiled snake about his neck. In his four hands he carries a noose, trident, drum, and skull. He is often shown accompanied by a dog. Lord bhairav's worship is very useful to win over your enemies, success and all materialistic comforts. It is very easy to please lord Bhairav by doing normal worship daily. Lord Bhairav guard the Lord Shiva temple, due to which He...

Read More

Famous Stotras and Hymes related to Lord Bhairav

Aug 26 2022 Tags: Aarti, Ashtakam, Bhairav, Bhairavar, Chalisa, sanskrit, stotram, Stuti

Famous Stotras and Hymes related to Lord Bhairav Name of Stotra / Hyme Composer / Mentions Shri Swarnakarshana Bhairava stotram in English Rudrayaamala tantram Shri Swarnakarshan Bhairav stotram in Sanskrit Rudrayaamala Tantram Shri Maha Kaal Bhairava Stotram 8th century AD Adi Shankaracharya Shri Batuk Bhairav Kavach Devi Rahasya Shri Kaal Bhairav Panchratnam Shri kaal Bhairav ashtakam in sanskrit 8th century AD Adi Shankaracharya Shri Kaal Bhairav ashtakam with English Translation 8th century AD Adi Shankaracharya Shri Kaal Bhairav ashtakam in Sanskrit with Hindi translation 8th century AD Adi Shankaracharya Shri Kaal Bhairav ashtakam in Kannada 8th century AD Adi Shankaracharya Shri Tantrokta...

Read More

Shri Kaal Bhairav Ashtakam in Sanskrit with Hindi Translation

Aug 26 2022 Tags: Ashtakam, Bhairav, Bhairavar, sanskrit

श्री कालभैरव अष्टक भगवान काल भैरव को समर्पित है। आद्य शंकराचार्य जी द्वारा रचित यह दिव्य स्तोत्र भगवान कालभैरव के विकराल और भयंकर स्वरूप की स्तुति करता है। भगवान काल भैरव का रूप उग्र और प्रचंड है लेकिन वे बहुत ही भोले और सरल स्वभाव के हैं, वे अपने भक्तो से प्रेम करते हैं एवं अपने भक्तों की रक्षा के लिए वे सदैव तत्पर रहते हैं।। श्री काल भैरव अष्टकम हिंदी अर्थ सहित ।। ॐ देवराजसेव्यमानपावनाङ्घ्रिपङ्कजंव्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरमनारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगंबरंकाशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे॥ १॥ जिनके पवित्र चरर्णों की सेवा देवराज इंद्र भगवान सदा करते हैं, जिन्होंने शिरोभूषण के रुप में चंद्र और सांप (सर्प) को...

Read More

Famous Temples of Lord Bhairava

Aug 23 2022 Tags: Bhairav, Bhairavar, Pilgrimage, Temples

Here is list of Lord Bhairava's famous temples in India and Abroad :- Name of Temple Place  Construction Period Link Kaal Bhairav Temple Varanasi, India 17th century by Maratha Army Commander Sardar Vinchurkar Read More Kal Bhairav Temple Ujjain, India Between 9th to 13th Century by King Bhadrasen Read More KIlkari Bhairav Temple Delhi, India Dwapar Yuga by Pandavas Read More Bhairavnath Temple  Kedarnath , India Shri Bhikund, 3001 B.C  Read More MahaBhairab Temple Assam, India 8th to 10th Century by Salasthamba Dynasty Read More Akash Bhairav Temple Kathmandu , Nepal King Yalambar, around 3,100-3,500 years ago  Read More Kal Bhairav...

Read More

Kaal Bhairav Temple, Kathmandu Nepal

Aug 23 2022 Tags: Bhairav, Bhairavar, Pilgrimage, Temples

Kaal Bhairav is a Hindu shrine located in Kathmandu Durbar Square, a UNESCO World Heritage Site. The 12 foot high stone image of Kala Bhairav which is enshrined in the temple is said to have been sculpted in the 5th or 6th century and was later rediscovered in a paddy field in the 17th century by the Malla King Pratap Malla . He made the current temple in 17th Century. Kaal Bhairav idol here is believed to have been sculptured from a single stone. The sculpture of the Kaal Bhairav is about 12 feet and regarded as the World’s largest in the world. How to Reach :- By Air - The easiest way to...

Read More

Akash Bhairav Temple , Nepal

Aug 23 2022 Tags: Akash Bhairav, Bhairav, Bhairavar, Pilgrimage, Temples

The temple of Akash Bhairav is supposed to have been a palace of the first king of Nepal, Kiranti King Yalambar around 3100–3500 years back. A three-storied Akash Bhairab temple is situated in the main market avenue called indra chowk, a popular courtyard in the region. Located merely 5 minutes away from Kathmandu Durbar Square, devotees worship Akash Bhairav with great dedication. Akash bhairav is also known as Sava Bhakkhu deva by Newars. His face is turned towards the Sky. He is also known as ruled god of Sky. The head of the Aakash Bhairav was dug up several hundred years ago in Kathmandu. It is taken out once...

Read More

Mahabhairab Temple Assam India

Aug 23 2022 Tags: Bhairav, Bhairavar, Pilgrimage, Temples

The Mahabhairab Temple is situated on a small hill top in the northern part of Tezpur. Lord Shiva stays here in Maha Bhairava Shivlinga form. According to a legend, the original Mahabhairab Temple was built by Asura King, Banasura out of a stone. According to the legend, this place was the capital of demon King Banasura, an ardent follower of 'Bhairav nath', incarnation of Lord Shiva. King Bana is believed to be the first one to have launched the religious group called Phallus along with the adoration of the Lord in Assam. The main deity of this temple is Lord Shiva and it...

Read More

Bhairavnath Temple, Kedarnath Uttrakhand India

Aug 21 2022 Tags: Bhairav, Bhairavar, Pilgrimage, Temples

Bhairavnath Temple or Bhairav Baba Mandir also known as Bhukund Bhairav ​​Temple is situated south of the Kedarnath temple on the eastern hill of the lofty Himalayas of Uttarakhand. Bhairavnath temple is around 1.5 kms trek from famous Shri Kedarnath Jyotirlinga. The trek of Bhairav Nath Mandir starts from right side door of Baba Kedarnath Temple. Bhairavnath Temple is one of the most popular temples in Kedarnath after Kedarnath temple. This temple is extremely old shrine dedicated to Baba Bhairavnath who is the Kshetrapal (guardian) of Kedarnath temple. There is a priest who lives and meditates at the Bhairavnath temple shrine for six months. Lord Bhairav ​​is...

Read More

Shri kal Bhairav Temple, Ujjain India

Aug 21 2022 Tags: Bhairav, Bhairavar, Pilgrimage, Temples

The Kal Bhairav temple is a Hindu temple located in the Ujjain city of Madhya Pradesh, India. It is dedicated to Kal Bhairav, the guardian deity of the city. Located on the banks of the Shipra River, it is one of the most active temples in the city, visited by hundreds of devotees daily.  Kal Bhairav Temple Ujjain is a must visit temple famous for its unique tradition of offering liquor to god. Kal Bhairav Temple said to have been built by King Bhadrasen somewhere between 9th to 13th century on the banks of Shipra River. The worship of Kal...

Read More

Sri Swarnakarshan Bhairav Stotram in English

Dec 12 2020 Tags: Bhairav, Bhairavar, stotram, Swarnakarshan Bhairav

Shri Swarnakarshana Bhairava is a form of Lord Bhairava. “Swarna” means gold. “Akarshana” means attracting. Shri Swarnakarshan Bhairava bestows on us all the wealth and richness. Shri Swarnakarshana Bhairava makes all our wishes related to wealth get fulfilled. Shri Swarnakarshana Bhairava is the saatvik form of Kaal bhairav who is worshipped for obtaining prosperity and money. He lives is pataal (underground) just like gold lives in the heart of earth. Shri Swarnakarshan Bhairava worship eliminates all kind of dangers and financial problems. In the various forms of Bhairav ji, the Swarnakarshan bhairav is also called as Narayan Bhairav as he represents...

Read More

Tantrokta Bhairav Kavach ( तांत्रोक्त भैरव कवच )

Dec 06 2020 Tags: Bhairav, Bhairavar, Kavach, sanskrit

Tantrokta Bhairav Kavach ( तांत्रोक्त भैरव कवच ) is a powerful tool or weapon to protect oneself from enemies, mishaps, tantra attacks, black magic and unseen dangers and misfortune. One should chant Tantrokta Bhairav kavach 11 times for 40 days unbroken to witness its magical effects.  तांत्रोक्त भैरव कवच    ॐ सहस्त्रारे महाचक्रे कर्पूरधवले गुरुः | पातु मां बटुको देवो भैरवः सर्वकर्मसु || पूर्वस्यामसितांगो मां दिशि रक्षतु सर्वदा | आग्नेयां च रुरुः पातु दक्षिणे चण्ड भैरवः || नैॠत्यां क्रोधनः पातु उन्मत्तः पातु पश्चिमे | वायव्यां मां कपाली च नित्यं पायात् सुरेश्वरः || भीषणो भैरवः पातु उत्तरास्यां तु सर्वदा | संहार...

Read More

Kaal Bhairav Jayanti

Jan 07 2019 Tags: Bhairav, Bhairavar

Kaal Bhairav Jayanti, also known as Maha Kala Bhairava Jayanthi is believed to be the appearance day of Shri Kaal Bhairav, the fierce form of Lord Shiva. Bhairav Jayanti is Birthday of Lord Bhairav. Sri Bhairav is a manifestation of Lord Shiva in his Rudra form - the dreadful form, from which even death (Kaal) fears. Kala Bhairava is conceptualized as the Guru of the planetary deity Saturn. Sri Bhairava is known as Vairavar in Tamil where he is often presented as a Grama Devata or folk deity who safeguards the devotee on all eight directions (ettu tikku). Known in Sinhalese...

Read More

Aarti Shri Bhairav ji ki ( श्री भैरव जी की आरती )

May 15 2018 Tags: Aarti, Bhairav, Bhairavar

Shri Bhairav or Bhairavar is an incarnation (avatar) of Lord Shiva. Shri Bhairav is widely worshipped by tantriks and yogis to gain various siddhis. Shri Bhairav is granter of Siddhis, Luck, Prosperity, Peace and Sons . Shri Bhairav worship is very useful to defeat your enemies, and to get success and all materialistic comforts. It is very easy to please Shri Bhairav by doing normal worship daily. Sri Bhairav guard the Shiva temple, due to which he is called "Kotwal" also. श्री भैरव जी की आरती जय भैरव देवा प्रभु जय भैरव देवा ।जय काली और गौरा देवी कृत सेवा ॥ जय भैरव देवा प्रभु जय...

Read More

Swarna Akarshana Bhairava

Mar 22 2018 Tags: Bhairav, Bhairavar, Deity, mantra, remedy, Sloka, Swarnakarshan Bhairav

Swarna Akarshana Bhairava is specifically worshipped for material gains. Mythology has it that the wealth dispensing ability of even lord Kubera and goddess Lakshmi has come under the ambit of Swarna Akarshana Bhairava. The Swarna Akarshana Bhairav also known as Swarnakarshana Bairavar is believed to solve economic problems of devotees.  Swarna Aakarshana Bhairava holds an Akshaya Patra – a bowl that never exhausts of food and other prosperous things needed for a happy life – instead of the traditional skull. It is said that the skull has changed into this prosperous bowl as Lord Bhairava played alchemy to change iron into...

Read More

Shri Bhairav tandava stotram in Sanskrit ( श्री भैरव तांण्डव स्तोत्र )

Jul 22 2017 Tags: Bhairav, Bhairavar, sanskrit, stotram

Shri Bhairav tandava stotram is secret stotram dedicated to Lord Bhairava. Reading or listening Shri Bhairav tandava stotram can provide many benefits and Siddhis like Vaak siddhi ( what so ever you will say will become true) , intelligence , rid of fear , destroy enemies and gets a long life. Below given is Shri Bhairav tandava stotram for benefits of our readers. श्री भैरव तांण्डव स्तोत्र ।। अथ भैरव तांण्डव स्तोत्र ।। ॐ चण्डं प्रतिचण्डं करधृतदण्डं कृतरिपुखण्डं सौख्यकरम् ।लोकं सुखयन्तं विलसितवन्तं प्रकटितदन्तं नृत्यकरम् ।। डमरुध्वनिशंखं तरलवतंसं मधुरहसन्तं लोकभरम् । भज भज भूतेशं प्रकटमहेशं भैरववेषं कष्टहरम् ।।चर्चित सिन्दूरं रणभूविदूरं दुष्टविदूरं श्रीनिकरम् ।किँकिणिगणरावं त्रिभुवनपावं...

Read More

Kaal Bhairav Gayatri Mantra ( काल भैरव गायत्री मंत्र )

Jun 03 2017 Tags: Bhairav, Bhairavar, mantra, sanskrit

Lord Bhairav sometimes known as Kaal (Kaala) Bhairav, is the fierce manifestation of Shiva associated.He is one of the most important deities who originated in Hindu mythology and is sacred to Hindus, Buddhists and Jains alike. Lord Kaal Bhairav is that manifestation of Lord Siva who oversees the march of time. The person who worships Lord Bhairav gets victory over enemies, materialistic comforts, and success. Worshiping Lord Bhairav helps to get rid from sufferings and pains, especially the troubles related to paranormal world. The devotee cherishes all round success and a healthy life free from any sort of diseases. One should recite Kaal Bhairav Gayatri...

Read More

Shri Swarnakarshan Bhairav Stotram in Sanskrit ( श्री स्वर्णाकर्षण भैरव स्तोत्रम् )

May 11 2017 Tags: Bhairav, Bhairavar, sanskrit, stotram, Swarnakarshan Bhairav

Shri Swarnakarshan Bhairav worship eliminates all kind of dangers and financial problems. In the various forms of Bhairav ji, the Swarnakarshan bhairav is also called as Narayan Bhairav as he represents wealth and various siddhis. The Swarna akarshana Bhairava has red complexion and clothed in golden dress. He has moon on his head. He has four hands. In one of the hands he carries a golden vessel. He gives wealth and prosperity. Swarnakarshana Bhairav stotra along with Shri Swarnakarshan bhairav yantra removes all kinds of miseries and blesses the sadhaka with everlasting happiness and prosperity. All kinds of siddhis are blessed by lord...

Read More

Maha Kaal Bhairava Stotram in English - Yam Yam Yam Yaksha Roopam

May 07 2017 Tags: Bhairav, Bhairavar, sanskrit, stotram

Maha Kaal Bhairava Stotram 'Yam Yam Yam Yaksha Roopam' is a very Powerful Stotram. One should chant or listen to this stotra to feel the vibes and energy of this stotram. Kala Bhairava is the fearful manifestation of Lord Shiva. The word Kala suggests that he is the controller of time and the word Bhairava suggests that he is the most terrible form. Though his form is fearful, Lord Kala bhairava is highly merciful to his devotees and worshipping Him shall bestow several benefits. Once you will listen to this stotram or starts chanting this you will feel the power within , enemies won't...

Read More

Shri Bhairav Sadhana for Protection (Hindi)

Apr 28 2017 Tags: Bhairav, Bhairavar, mantra, remedy, Sadhana

Kaal Bhairav / Lord Bhairav is an fierce incarnation of Lord Shiva.The term Bhairava means "Terrific". In his four hands he carries a noose, trident, drum, and skull. He is often shown accompanied by a dog. Lord Bhairav's worship is very useful to win over your enemies, success and all materialistic comforts.Lord Bhairav guard the Lord Shiva temple, due to which he is called "Kotwal" also. It is very easy to please lord Bhairav by doing normal worship daily. Lord Bhairav protects, removes all obstacles, cleans the soul with his sheer intensity and makes things favourable for a sadhak. He is...

Read More

Shri Nakoda Bhairav chalisa ( श्री नाकोडा भैरव चालीसा )

Apr 20 2017 Tags: Bhairav, Bhairavar, Chalisa

Nakoda Bhairav is one of famous temple shrine of Lord Bhairava only . The miraculous deity of this place, Shree Bhairavji Maharaj was ceremoniously installed here in samvat 1511 by Acharya Kirti ratna Suri. This pilgrimage continuously prospered after the installation of Nakoda Bhairav. The miracles of this place found abode in the minds of the people. The devotees poured in from various places of the country and abroad. From time to time the pilgrimage has been restored and salvaged too. Till the seventeenth century, Jains were in majority in this pilgrimage, but later on, the residents of this place went...

Read More

Shri Bhairav Chalisa in Hindi ( श्री भैरव चालीसा )

Apr 19 2017 Tags: Bhairav, Bhairavar, Chalisa

Shri Bhairav Chalisa is an 40 verse prayer sung in praise of Lord Bhairav. Lord Bhairav is an fierce incarnation of Lord Shiva.The term Bhairava means "Terrific". He is often depicted with frowning, angry eyes and sharp, tiger's teeth and flaming hair, stark naked except for garlands of skulls and a coiled snake about his neck. In his four hands he carries a noose, trident, drum, and skull. He is often shown accompanied by a dog. Lord bhairav's worship is very useful to win over your enemies, success and all materialistic comforts. It is very easy to please lord Bhairav...

Read More

Sri Bhairav Chalisa in English

Dec 06 2016 Tags: Bhairav, Bhairavar, Chalisa

Sri Bhairav is widely worshipped by yogis to gain various siddhis. Sri Bhairav is regarded as the protector and therefore called kotwal. In astrology Lord Bhairav is the Lord of star (graha) Rahu so to attain the maximum benefits of rahu, people worship Lord Bhairav. Lord Bhairav is a fierce form of Shiva. Worship of Lord Bhairav is very useful to win over your enemies, success and all materialistic comforts. It is very easy to please lord Bhairav by doing normal worship daily. Coconut, Flowers, Sindoor, Mustard oil, black til etc are offered to the God to get blessings. Sri...

Read More

Bhairabsthan Temple , Nepal

Nov 08 2016 Tags: Bhairav, Bhairavar, Pilgrimage, Temples

Kaal Bhairab Temple, Bhairabsthan , Palpa , Nepal. Kal Bhairab Temple (Bhairabsthan) is one of the biggest hindu temple of lord Kal Bhairab (Bhairav) . It is located about 8 KM from Tansen, district headquarter in between Tansen Tamghas road on the hill of Bhairabsthan VDC, in the mid western part of Palpa District, Nepal. This temple was build by Pratam Samser Rana. This temple has the biggest trident (trishul) of asia. The main statue of Lord Bhairab is kept hidden because it's sight is unbearable and frightening. There's a copy of the main statue which people can see and worship. The...

Read More

काल भैरव अष्टक ( कालभैरवाष्टकम् )- Kaal Bhairav Ashtakam in Sanskrit

Sep 15 2016 Tags: ashtakam, Bhairav, Bhairavar, mantra, sanskrit

भगवान भैरव शिव के स्वरूप हैं। वे कलियुग की बाधाओं का शीघ्र निवारण करने वाले देवता माने जाते हैं। खासतौर से प्रेत व तांत्रिक बाधा के दोष उनके पूजन से दूर हो जाते हैं। संतान की दीर्घायु हो या गृहस्वामी का स्वास्थ्य, भगवान भैरव स्मरण और पूजन मात्र से उनके कष्टों को दूर कर देते हैं।भगवान भैरव के पूजन से राहु-केतु शांत हो जाते हैं। उनके पूजन में भैरव अष्टक और भैरव कवच का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे शीघ्र फल मिलता है। साथ ही तांत्रिक व प्रेत बाधा का संकट टल जाता है। काल भैरव अष्टक देवराजसेव्यमानपावनांघ्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरम् ।...

Read More

Bhairav Mantras

Jun 16 2016 Tags: Bhairav, Bhairavar, mantra, Swarnakarshan Bhairav

Sri Bhairav is the guardian deity of the abode of Lord Shiva. Hence, he is also called Kshetra Pala. The term Bhairav means 'Terrific'. Sri Kala bhairava represents the protective energy of Lord Shiva, that the Lord created for protection, during the creation-dissolution cycle. He is the manifestation who oversees the march of time. The march of time is inexorable only because Lord Kala Bhairava makes it so. As the saying goes, time lost is lost forever. There's nothing more precious than time. So intelligent humans should use every moment effectively, ane be conscious of the spiritual path. And those...

Read More

Kaalbhairav Ashtakam with English Translation

Jun 16 2016 Tags: Ashtakam, Bhairav, Bhairavar, Sloka

The Kala Bhairav Ashtakam was composed by the great philosopher saint of the 8th century AD Adi Shankara. It has a selection of 8 Slokams hence called a Ashtakam. It is considered highly auspicious to chant Kala Bhairava Ashtakam during Kalashtami day. Kala Bhairava Ashtakam is a stotram on Lord Kala Bhairava. God Kalabhairava is the destructive form of god Shiva. Kalabhairava is also regarded as the guardian of Lord Shiva Temples.  Deva raja sevya mana pavangri pankajam,Vyala yagna suthra mindu shekaram krupakaram,Naradadhi yogi vrundha vandhitham digambaram,Kasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje. 1 Meaning I salute Kalabhairava, the lord of the...

Read More

Download our mobile app today !

To add this product to your wish list you must

Sign In or Create an Account

Back to the top